Skip to content

Ruch ku wartości

Kwiecień 27
autor Aleksander Kisil

CSR jako podejście do zarządzania firmą

Gdy zastanawiam się co dla mnie jest najważniejsze w zrozumieniu idei CSR to jest to jej holistyczne podejście. CSR jest sposobem prowadzenia biznesu. Nie dotyka tylko jakiejś cząstki działalności firmy, ale wszystkich procesów w niej obecnych. Można to porównać do podejścia do życia. Każdy z nas ma jakąś swoją filozofię, którą kieruje się w życiu. CSR może być taką filozofią dla prowadzanie firmy.

Spójrzmy na przykłady tego, jak można działać w sposób „odpowiedzialny” w różnych obszarach biznesu.

Odpowiedzialność w zarządzaniu ludźmi w firmie

W firmie opartej na CSR wartości odgrywają dużą rolę. Są wpisane w misję i wizję firmy. Właściciele i menadżerowie są świadomi tego, że pracownicy nie są tylko „wykonawcami” zadań, ale dzięki swojemu zaangażowaniu mogą stać się „współtwórcami” procesów w firmie. W takim podejściu wartości mają codzienne zastosowanie w wykonywaniu podstawowych obowiązków.

W działaniach HR widać to w przemyślanej polityce rekrutacji, przejrzystym systemie wynagrodzeń, klarownych warunkach awansów. Nie da się z jednej strony głosić idee CSR, a z drugiej niesprawiedliwie traktować pracowników. Taka firma przestaje być dla swoich pracowników wiarygodna. Ponadto, w firmie spod znaku CSR dba się o warunki pracy. Nie chodzi tutaj tylko o spełnianie podstawowych zasad BHP, gdyż jest to obowiązkiem każdego pracodawcy, ale o stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju pracownika i jego efektywnej pracy.

Wiele zależy od postawy właścicieli i zarządzających. To przede wszystkim na nich patrzą pracownicy i ich naśladują. Tylko ten szef, który jest autentyczny i działa spójnie z głoszonymi przez siebie wartościami, może pociągnąć za sobą ludzi. W innym przypadku pracownicy będą widzieli rozdźwięk między tym, o czym się mówi w firmie, a co się tak naprawdę robi. To będzie ich zniechęcać do odpowiedzialnych działań.

Lojalność wobec klientów

Jeżeli firma chce działać odpowiedzialnie musi również dbać o swoich klientów. Niby jest to oczywiste, ale nie do końca. Ile razy słyszeliśmy o firmach, które „wciskały” swoim klientom towary niezbyt dobrej jakości lub opracowywały „akcje promocyjne”, na których w ostatecznym rozrachunku klient tracił. Być może generowało to firmie zysk na krótką metę, ale z całą pewnością nie było to działanie odpowiedzialne.

Lojalność wobec klientów objawia się tym, że firma jest w ciągłym procesie podnoszenia jakości swoich produktów i usług, dostosowując je do zmieniających się potrzeb odbiorców, a także utrzymuje kontakt z klientem i przedstawia swoją ofertę zgodnie z prawdą. Wymaga to wytężonej pracy i zaangażowania, a w długofalowej perspektywie procentuje dobrymi relacjami z klientami, którzy na lata pozostają lojalni wobec firmy.

Wrażliwość na otoczenie społeczne

Firma odpowiedzialna angażuje się w różne akcje budujące relacje ze społecznością lokalną. Może to być wszelkiego rodzaju pomoc dla najbardziej potrzebujących (domy dziecka, szpitale itd.), akcje interwencyjne (np. przy powodziach) lub jakiekolwiek inne działania wspierające zrównoważony rozwój regionu. Nie chodzi tutaj o datki raz do roku na prezenty gwiazdkowe dla dzieci, ale o długofalowe działania angażujące pracowników firmy i generujące powiązania z otoczeniem społecznym firmy.

Z jednej strony tacy pracownicy mają poczucie dawania czegoś od siebie, poczucie sensu i sprawczości. Z drugiej strony firma, w której obecne są takie działania zyskuje na wartości w oczach pracowników i otoczenia lokalnego.

Troska o środowisko

Następną sprawą, o którą dba przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne, jest środowisko naturalne. Temat ekologii staje się coraz bardziej obecny w mediach. Coraz więcej jest sklepów z ekologiczną żywnością. Nie jest to już tylko moda, ale nieodłączny element naszego życia.

Tak samo przedsiębiorstwa. Od segregacji odpadów i ograniczanie negatywnych skutków produkcji począwszy, po akcje sadzenia drzew czy wspieranie ekologicznych organizacji pozarządowych. Ważna jest również edukacja i poszerzanie świadomości pracowników w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. W erze globalizacji każdy pojedynczy człowiek staje się odpowiedzialny za stan naszej planety.

CSR jako misja

CSR to przede wszystkim działalność długofalowa, trwały element i cecha misji firmy, która osiąga zyski biznesowe działając odpowiedzialnie. Taka działalność rozciągnięta na lata ma szansę wzrastać razem z pracownikami i stać się nieodłączną częścią ich pracy, wzmacniając ich identyfikację z celami przedsiębiorstwa. Na rynku wygrywa ta firma, która oprócz wysokiej jakości produktu czy usługi posiada bezcenny kapitał w pracownikach zmotywowanych, zaangażowanych i utożsamiających się z misją oraz wartościami firmy.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS