Skip to content

CSR w odniesieniu do środowiska przyrodniczego – Agata Karaś

Czerwiec 14
autor Aleksander Kisil

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to dobrowolne, wykraczające poza minimalne wymogi prawne, uwzględnianie przez firmy problematyki społecznej i środowiskowej w swojej działalności komercyjnej i relacjach z zainteresowanymi podmiotami. Głównym założeniem CSR jest odpowiedzialne i etyczne postępowanie biznesu w odniesieniu do grup społecznych, na które wpływa z możliwie największą troską względem środowiska naturalnego.

Zwiększenie zainteresowania tworzeniem odpowiedzialnego społecznie modelu biznesu wynika z:

- postępującego procesu globalizacji, który spowodował, iż przedsiębiorstwa stały się ważnym medium międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, a podejmowanie dobrowolnych inicjatyw w zakresie CSR jest postrzegane jako dowód na przestrzeganie dobrych praktyk biznesowych,

- samoregulacji biznesu w kierunku zwiększania przejrzystości działalności gospodarczej i jej skutków, w tym ograniczenia nieetycznych zachowań i korupcji w biznesie oraz stosowania tzw. dobrych praktyk w relacjach z zainteresowanymi stronami,

- koncepcji zrównoważonego rozwoju, akcentującej potrzebę uwzględnienia w działalności gospodarczej, oprócz wymiaru ekonomicznego, również czynników społecznych i środowiskowych, w celu zaspokojenia potrzeb nie tylko obecnego, ale i przyszłych pokoleń

- rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, domagającego się zwiększenia znaczenia praw człowieka, równouprawnienia, ochrony konsumentów, dbania o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, właściwych stosunków pracy, czy zmniejszenia wpływu działalności gospodarczej na środowisko.

Najważniejszymi obszarami działań CSR w odniesieniu do przedsiębiorstw są:

- Aktywność adresowana do osób zatrudnionych, obejmująca m.in. równe traktowanie, szkolenia i rozwój zawodowy, poprawę warunków pracy, zapewnienie większej satysfakcji zawodowej, włączenie pracowników w proces podejmowania decyzji w firmie czy pomoc finansową dla pracowników i ich rodzin,

- Działania skierowane na rynek, obejmujące m.in. terminowe regulowanie zobowiązań, sprawiedliwą politykę cenową,  poprawę jakości produktów, czy współpracę z lokalnymi partnerami,

- Aktywność skierowana do społeczeństwa, obejmująca m.in. poprawę lokalnej infrastruktury, wsparcie materialne lub finansowe instytucji, populacji krajów rozwijających się oraz wolontariat (np. wsparcie finansowe i czynny udział w odnawianiu szkolnych sal lekcyjnych, budowaniu placu zabaw dla dzieci, pomoc pieniężna na dożywianie dzieci w Afryce oraz wsparcie materialne schroniska dla zwierząt),

- Działania na rzecz środowiska naturalnego, obejmujące m.in. efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów, ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów i zanieczyszczeń oraz projektowanie produktów oraz procesów produkcji przyjaznych dla środowiska.

Jakie korzyści może przynieść firmie stosowanie zasad CSR?

Stosowanie zasad społecznie odpowiedzialnego biznesu może się przyczynić do wzrostu konkurencyjności firmy oraz zwiększenia zysków. Ponadto prowadzi to też do zwiększenia lojalności klientów i kontrahentów, a także pomaga w pozyskaniu wysoko wykwalifikowanej kadry dotychczas współpracującej z innymi firmami oraz przyczynia się do zwiększenia motywacji osób zatrudnionych w firmie.

Co to jest ekowydajność firmy?

Pojęcie ekowydajności(ang.ecoefficiency) oznacza niski poziom wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. Firma poprzez swoją działalność nie musi wpływać na zmiany w środowisku i właśnie badany poziom ekowydajności firm przedstawia ten stan.

Co jest poddane ocenie w przedsiębiorstwie, gdy sprawdzamy czy działalność firmy jest na wysokim poziomie ekowydajności?

Na uzyskanie wysokich wyników w zakresie ekowydajności wpływa:

- redukcja emisji substancji zanieczyszczających środowisko

- redukcja zużycia zasobów

- redukcja produkowanych odpadów

Sposoby wypełniania przez przedsiębiorstwo zasad CSR w odniesieniu do środowiska naturalnego:

- stosowanie możliwie najlepszych dostępnych proekologicznych technologii w procesach produkcyjnych i inwestycyjnych,

- wytwarzanie produktów przyjaznych środowisku np. produkcja biokomponentów płynnych do paliw,

- monitoring procesów technologicznych,

- prowadzenie proekologicznej gospodarki surowcami i energią,

- proekologiczna   gospodarka   odpadami   poprodukcyjnymi – ograniczenie   powstawania,   segregacja,   wykorzystanie lub unieszkodliwianie,

- ograniczanie poboru wody, ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza oraz w odprowadzanych ściekach,

- stosowanie obiegów zamkniętych wody w procesach produkcyjnych,

- monitoring ładunku zanieczyszczeń,

- ochrona środowiska gruntowo-wodnego – zabezpieczenie przed przenikaniem zanieczyszczeń do gleby,

- zapobieganie wystąpieniu poważnych awarii przemysłowych,

- dotrzymywanie obowiązujących norm i wskaźników emisji,

- ciągłe doskonalenie w obszarze związanym z oddziaływaniem na środowisko naturalne,

- podnoszenie świadomości oraz upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród pracowników i społeczności lokalnej.

Bibliografia

  1. Golewska-Stafiej A., PR a społeczne zaangażowanie biznesu, czyli jak budować relacje z grupami niezbędnymi do funkcjonowania firmy i realnie zmieniać świat na lepsze, Warszawa, 2004
  2. Rojek-Nowosielska M., Kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław, 2006
  3. Rybiak M., Społeczna odpowiedzialność biznesu – idea i rzeczywistość, Gospodarka Narodowa 3/2001, Wyd. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2001
  4. http://www.ekoportal.gov.pl/opencms/opencms/ekoportal/dla_przedsiebiorcow_i_inwestorow/CSR
  5. http://www.mg.gov.pl/CSR

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS